ModErn Text Analysis
META Enumerates Textual Applications
ModErn Text Analysis Documentation